Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: Điều kiện tốt nghiệp của sinh viên học chương trình chất lượng cao là gì?
Giải đáp:

  Điều kiện để được xét tốt nghiệp của sinh viên học chương trình chất lượng cao như sau:

   Điều kiện 1: Thực hiện Nghiên cứu khoa học và được nhà trường công nhận

   Điều kiện 2: Đạt yêu cầu về chuẩn đầu ra năng năng lực ngôn ngữ

   Điều kiện 3 : Về điểm số các môn học:
   
    Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 2.00 trở lên.

    Đối với các ngành (trừ các ngành ngôn ngữ Anh):

     - Khóa 2016, 2017, 2018: Điểm đạt từ 4.0 trở lên  (theo thang điểm 10) (trừ môn Tiếng Anh nâng cao 8 và tiếng anh căn bản 4 phải từ 5.0 (theo thang điểm 10))

     - Khóa 2019 trở đi : Điểm đạt từ 4.0 trở lên  (theo thang điểm 10) (trừ môn Tiếng Anh nâng cao 10 và tiếng anh căn bản 5, Tin học đại cương phải từ 5.0 (theo thang điểm 10)) 

    Đối với các ngành ngôn ngữ:

       -Tất cả các khóa từ 2016 trở về sau: Điểm đạt từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) (trừ các môn ngoại ngữ 2 gồm: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha phải đạt 5.0 (theo thang điểm 10) ở mỗi cấp lớp.
       - Khóa 2019 trở đi: 
Điểm đạt từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) (trừ các môn Tin học đại cương và ngoại ngữ 2 (gồm: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha)phải đạt 5.0 (theo thang điểm 10) ở mỗi cấp lớp.