Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Các câu hỏi liên quan đến chuyển ngành, chuyển sinh viên ra và vào Khoa Đào tạo đặc biệt

Hỏi: Nếu chuyển ngành từ ngành này sang ngành khác thì đăng ký học tiếp tục như thế nào?

Giải đáp:

Sinh viên liên hệ văn phòng khoa để được tư vấn. Dựa vào bảng điểm của sinh viên và kế hoạch đào tạo của khoa, khoa sẽ tư vấn cho sinh viên nên đăng ký trình tự các môn học phù hợp với ngành được chuyển.

Trường hợp cụ thể cần tư vấn, liên hệ Ms Doang.

Hỏi: Nếu chuyển ngành từ khoa khác sang Khoa ĐTĐB thì môn nào được miễn?

Giải đáp:

-        Các môn học có cùng mã giữa CTĐT 2 khoa sẽ được miễn giảm môn học

-        Các môn học trong danh sách môn học tương đương giữa khoa thường và khoa ĐTĐB. Xem thêm trong danh mục các môn học tương đương giữa các khoa và khoa ĐTĐB, danh mục môn học thay thế, môn tương đương giữa các chương trình đào tạo các ngành, các khóa của khoa ĐTĐB.

Hỏi: Để chuyển ra và vào Khoa Đào tạo đặc biệt. Sinh viên phải thực hiện như thế nào?

Giải đáp:

1. Chuyển sinh viên từ chương trình đào tạo đại trà vào Khoa Đào tạo đặc biệt  (Khoa ĐTĐB):

Đối tượng: sinh viên năm 1 và năm 2.

              Thời gian nhận và trả đơn xét chuyển: theo kế hoạch được cập nhật hàng năm của Phòng Quản lý đào tạo (được Khoa thông báo trong kế hoạch năm học hàng năm).

Điều kiện:

  • Sinh viên điền vào mẫu đơn xin chuyển vào Khoa ĐTĐB (Mẫu: chuyenvaoKhoa.pdf). Trong đơn nêu rõ lý do xin chuyển vào Khoa.
  • Ngành xin chuyển vào Khoa phải cùng ngành với ngành sinh viên học tại chương trình đào tạo đại trà.

           Trường hợp ngành khác sinh viên phải đảm bảo có đủ các điều kiện sau:

  • Ngành chuyển vào có cùng khối xét tuyển với ngành chuyển đi.
  • Điểm xét tuyển của sinh viên phải cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành chuyển vào cùng nguyện vọng (đợt xét tuyển) trong cùng năm nhập học.

            Lưu ý: sinh viên chỉ được chuyển ngành 1 lần trong suốt khóa học.

 

2. Chuyển sinh viên từ Khoa Đào tạo đặc biệt ra chương trình đào tạo đặc trà:

Đối tượng: sinh viên năm 1 và năm 2.

              Thời gian nhận và trả đơn xét chuyển: theo kế hoạch được cập nhật hàng năm của Phòng Quản lý đào tạo (được Khoa thông báo trong kế hoạch năm học hàng năm).

Điều kiện:

  • Sinh viên điền vào mẫu đơn xin chuyển ra Khoa ĐTĐB (Mẫu: Chuyenra.pdf. Trong đơn nêu rõ lý do xin chuyển ra Khoa.
  • Ngành xin chuyển ra phải cùng ngành với ngành sinh viên học tại Khoa. Trường hợp chuyển ngành khi chuyển ra Khoa, sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được giải quyết.
  • Sinh viên không nhận học bổng 100%, 50% trong năm học đầu tiên.