Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2012 - 2013.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Hướng dẫn thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2012 - 2013.

    Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Chương trình Đào tạo đặc biệt hướng dẫn Đoàn viên thực hiện đăng ký Đánh giá rèn luyện Đoàn viên năm học 2012 - 2013 như sau:

Bước 1: Đoàn viên chủ động đăng ký trực tuyến  tại: http://www.thanhnienou.com hoặc  http://www.ou.edu.vn/dtn/Pages/Dang-ky-chuong-trinh-ren-luyen-Doan-vien-2011--2012.aspxđăng ký trên phiếu theo mẫu (đính kèm) (nội dung đăng ký phải giống nhau).

        Lưu ý: Phiếu đăng ký có 2 cột, Đoàn viên đăng ký cột bên trái tương ứng với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động, cột bên phải dùng để đánh giá vào cuối năm học. Một số gợi ý (đính kèm) để Đoàn viên đăng ký. Hạn chót đăng ký rèn luyện Đoàn viên là: ngày 11/11/2012.

Bước 2: Đoàn viên in phiếu đã đăng ký thành 2 bản, Đoàn viên giữ 1 bản để đối chiếu, bản còn lại nộp cho Bí thư Chi đoàn để đánh giá vào cuối năm học.

Bước 3: Bí thư Chi đoàn tổng hợp phiếu đăng ký của Đoàn viên lại, đóng thành tập và lập danh sách (theo mẫu) Đoàn viên của Chi đoàn tham gia thực hiện đăng ký Đánh giá rèn luyện Đoàn viên cho năm học 2012 – 2013. Hạn chót là ngày 30/11/2012. BCH Đoàn cơ sở sẽ kiểm tra tiến độ hoàn thành của các Chi đoàn.

Bước 4: Vào cuối học kỳ 2 năm học 2012 – 2013, BCH Chi đoàn tiến hành họp Chi đoàn và đánh giá những mục mà Đoàn viên đã đăng ký (BCH Chi đoàn ghi nhận vào cột bên phải phiếu). Sau đó, Bí thư Chi đoàn nộp phiếu đăng ký đã đóng thành tập và đã đánh giá cùng với danh sách Đoàn viên tham gia thực hiện đánh giá Rèn luyện Đoàn viên về cho BCH Đoàn cơ sở Chương trình Đào tạo đặc biệt (Đ/c Hóa – Phó Bí thư). Hạn chót nộp là: ngày 08/04/2013.

Bước 5: BCH Đoàn cơ sở sẽ căn cứ vào phiếu đăng ký để xếp loại Đoàn viên và xếp loại Chi đoàn để báo cáo Đoàn trường.

    Rèn luyện Đoàn viên mỗi năm học là hoạt động bắt buộc đối với từng Đoàn viên Sinh viên. Do đó yêu cầu tất cả Đoàn viên Chương trình Đào tạo đặc biệt thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trường hợp Đoàn viên không tham gia thực hiện Đánh giá rèn luyện Đoàn viên sẽ bị hình thức kỷ luật từ Đoàn cơ sở và Đoàn trường (nặng nhất sẽ bị khai trừ khỏi Đoàn). Bí thư Chi đoàn có nhiệm vụ đốc thúc Đoàn viên thực hiện đúng hạn và tập hợp đầy đủ hồ sơ  để nộp Đoàn cấp trên.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ