Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Học vụ
Danh sách tham gia giải thưởng SVNCKH Eureka 2021 (cấp Thành phố)
Khoa Đào tạo Đặc biệt thông báo Danh sách tham gia giải thưởng SVNCKH Eureka 2021 (cấp Thành phố).
Các sinh viên/ nhóm sinh viên có tên vui lòng chỉnh sửa đề tài theo hướng dẫn của cuộc thi theo văn bản đính kèm! (Thể lệ cuộc thi - đọc kỹ và làm theo hướng dẫn);
Hạn chót nộp lại vào ngày 16/9/2021 file mềm và điền đầy đủ thông tin theo link https://forms.gle/ssiDE2YfPRvA4LwG8

- Kế hoạch tổ chức Eureka 2021 
tại đây
Kế hoạch triển khai Eureka 202tại đây
- Thể lệ giải thưởng Eureka 2021 tại đây
- Danh sách tham gia giải thưởng Eureka 2021 - Khoa DTDB tại đây