Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO NỘP ĐỀ CƯƠNG THAM GIA CUỘC THI SV NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học kính gửi thông báo nộp đề cương cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022 – 2023, thông tin cụ thể như sau:

1.      Link đăng ký: https://link.hcmcou.org/detaisv

2.      Thời gian: Từ ngày 01/8/2022 - 15/8/2022

3.      Biểu mẫu đăng ký và kế hoạch tổ chức cuộc thi, sinh viên vui lòng xem lại trong thông báo trước đó theo link: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/5te4t.aspx

Trân trọng.