Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương môn học

I. Đề cương chung ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin

1. ITEC 1401 - Nhập môn tin học

2. ITEC 1402 - Cơ sở lập trình

3. ITEC 1604 - Kỹ thuật lập trình

4. ITEC 2301 - Hệ điều hành

5. ITEC 2401 - Lập trình giao diện

6. ITEC 2502 - Nhập môn cơ sở dữ liệu

7. ITEC 2503 - Nhập môn mạng máy tính

8. ITEC 3401 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

9. ITEC 3403 - Lập trình Web

10. ITEC 3406 - Lập trình cơ sở dữ liệu

11. ITEC 4402 - Quản trị hệ cơ sở dữ liệu

12. ITEC 4403 - Quản trị mạng

13. ITEC 4406 - An toàn bảo mật thông tin

14. ITEC 4407 - Lập trình java

15. ITEC 4408 - Quản lý dự án phần mềm

16. ITEC 4409 - Công nghệ phần mềm

17. ITEC 4410 - Công nghệ mã nguồn mở

18. MATH 3401 - Toán tin học

19. Chuyên đề

II. Đề cương chuyên ngành Khoa học máy tính

1. ITEC ---- Điện toán đám mây

2. ITEC ---- Kiểm thử phần mềm

3. ITEC ---- Lập trình trên thiết bị di động

4. ITEC 1303 - Kiến trúc máy tính

5. ITEC 1404 - Ứng dụng Web

6 ITEC 2402 - Thuật giải

7. ITEC 2501 - Cấu trúc dữ liệu

8. ITEC 2504 - Lập trình hướng đối tượng

9. ITEC 3402 - Cơ sở dữ liệu nâng cao

10. ITEC 3404 - Xử lý ảnh

11. ITEC 3407 - Công cụ thiết kế hệ thống thông tin

12. ITEC 3408 - Lập trình mạng

13. ITEC 3409 - Mạng máy tính nâng cao

14. ITEC 3410 - Đồ họa máy tính

15. ITEC 3411 - Công cụ thiết kế đồ họa

16. ITEC 4401 - Đồ án ngành

17. ITEC 4403 - Quản trị mạng

18. ITEC 4404 - Lập trình đồ họa

19. MATH 3401 - Toán tin học

20. ITEC 4405 - Nhập môn trí tuệ nhân tạo

21. ITEC ---- Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp

III. Đề cương chuyên ngành Hệ thống thông tin

1. MISY ---- Phát triển hệ thống thông tin quản lý

2. MISY 2501 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3. MISY 3301 - Hệ thống thông tin quản lý

IV. Đề cương hệ liên thông đại học

1. Hệ thống Web

2. Cấu trúc dữ liệu và thuật giải

3. Hệ điều hành

4. Môi trường lập trình trực quan

5. Lập trình java

6. Công nghệ mã nguồn mở